Who we are

Our website address is: https://trainthuis.nl.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Laatste update: 1 maart 2020

Inhoud:
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Contract en voorwaarden
Artikel 3. Herroepingsrecht
Artikel 4. Levering
Artikel 5. Betaling
Artikel 6. Dispuut
Artikel 7. Aansprakelijkheid
Artikel 8. Gebruik website
Artikel 9. Klachten
Artikel 10. Privacy
Artikel 11. Communicatie via de online coachingsomgeving
Artikel 12. Wijzigingen
Artikel 13. Intellectueel eigendomsrecht
Artikel 14. Toepasselijk recht

Artikel 15: Garantie

Artikel 1. Algemeen
1.1 Identiteit van de onderneming:
Trainthuis V.O.F.
Oudeweg 100
2631PB
Telefoonnummer: 06-42314733 / 06-81484603
E-mailadres: info@trainthuis.nl
KvK-nummer: 73629294


Btw-identificatienummer: N NL859607446B01

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Trainthuis V.O.F. en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Trainthuis en de partij die een product of dienst koopt van Traintuis (hierna: klant). De voorwaarden zijn tevens van toepassing bij inschakeling van derden door Trainthuis.nl

Artikel 2. Contract en voorwaarden
2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Een uitzondering is de Trainthuis-app. Dit is abonnement voor onbepaalde tijd en maandelijks opzegbaar.

2.3 De overeenkomst wordt verlengd door een geautomatiseerde betaling van de Trainthuis-app.

2.4 Trainthuis verleent geen diensten aan mensen jonger dan 18 jaar. Indien op enig moment na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar, eindigt het contract per direct.

2.4 Trainthuis zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie meesturen:
a. het adres van Trainthuis waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het retourformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is deze bepaling slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 3. Herroepingsrecht
Bij producten:
3.1 De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen ontbinden. Met uitzondering van:
a. Cadeaubonnen
b. Abonnementen
c. Digitale artikelen

3.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
b. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten:
3.3 De klant kan een dienstenovereenkomst gedurende 30 dagen ontbinden.

3.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd en bij herroeping:
3.5 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

3.6 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier voor herroeping.

3.7 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 6 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Trainthuis

3.8 De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Trainthuis verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.9 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

3.10 De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

3.11 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

3.12 Trainthuis vergoedt alle betalingen van de klant binnen 10 werkdagen volgend op de dag waarop hij het geretourneerde product heeft ontvangen.

Artikel 4. Levering
4.1 Trainthuis zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

4.2 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Betaling
5.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

5.2 Trainthuis is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of de vordering uit handen te geven aan een derde.

5.3 Trainthuis stuurt een kosteloze herinnering bij wanbetaling. Bij een tweede betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Bij een derde betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 10,00 administratiekosten.

Artikel 6. Dispuut
In het geval van een dispuut over de vordering(en) vanTrainthuis, zijn de administratieve gegevens van Trainthuis bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar is.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 De diensten van Trainthuis zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.

7.2 De klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten van Trainthuis. Trainthuis sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door Trainthuis verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Trainthuis

7.3 Trainthuis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7.4 Trainthuis is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de trainingstools, Trainthuis-app, Trainthuis plan en / of online coaching omgeving.

7.5 De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een (sport)arts of anders medisch advies.

7.6 In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eerst een arts te raadplegen. In de volgende situaties:

Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
Uitstralende pijn op de borst
Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
Hartkloppingen
Kortademigheid
Diabetes
Psychische- aandoeningen en/of ziekten
Epilepsie
Bloedarmoede
Goed- of kwaadaardige gezwellen

Artikel 8. Gebruik website
8.1 Hoewel Trainthuis constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. Trainthuis is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de website.

8.2 Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. Trainthuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

Artikel 9. Klachten
9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Trainthuis

9.2 De klant dient klachten altijd eerst bespreekbaar te maken bij Trainthuis De klant kan hiervoor gebruikmaken van de contactgegevens zoals vermeld in artikel 1.

9.3 Bij Trainthuis ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Artikel 10. Privacy
10.1 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Trainthuis handelt conform deze wet. Zie hier meer over de persoonsgegevens en de verwerking hiervan.

10.2 Trainthuis geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. Trainthuis gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.

Artikel 11. Communicatie via de online coachingsomgeving
11.1 In de Trainthuis-app online omgeving kunnen klanten onderling communiceren. De klant stemt ermee in geen bedreigende berichten te plaatsen of de privacy van andere gebruikers te schenden. Bij onrechtmatige informatie zal Trainthuis een onderzoek uitvoeren en vervolgens stappen ondernemen. Bij klachten over onrechtmatige handelingen kan er een e-mail verstuurd worden naar: info@trainthuis.nl

11.2 De klant dient een afspraak 24 uur af te zeggen bij de coach. Mocht dit onverhoopt niet lukken, vervalt de coachingsmogelijkheid van de desbetreffende maand.

Artikel 12. Wijzigingen
Trainthuis behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. Trainthuis brengt de klant op de hoogte van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. Trainthuis doet in dat geval een voorstel voor een nieuwe overeenkomst.

Artikel 13. Intellectueel eigendomsrecht
Trainhuis behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trainthuis of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten tussen Trainthuis en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, en op de website van Trainthuis, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij je graag zo snel mogelijk van een passende oplossing. Neem daarvoor contact met ons op. Afhankelijk van je artikel bieden wij oplossing door vervanging van het artikel of terugbetaling van het aankoopbedrag. Wat je moet weten over onze garantievoorwaarden:

Mocht je over een aankoop klachten hebben of ontevreden zijn, neem dan altijd contact op met één van onze medewerkers.